1. ALLMÄNT
Dessa bestämmelser reglerar villkoren för köp av presentkort online. Tjänsten erbjuds av Cashcom som är en del av Goyada AB, org.nr. 556523-3904, Stockholm, nedan kallat Cashcom.
2. PRIS
Angivna priser inkluderar moms och anges i SEK. Cashcom förbehåller sig rätten att vid var tid justera priserna på grund av ändrad lagstiftning eller förändring av allmänna kostnadsläget utanför Cashcoms kontroll.
3. BETALNING
Betalning sker genom direktbetalning från kundens konto via bank på Internet eller med konto-/kreditkort. Säljare är Cashcom. Beloppet dras från ditt konto samma dag. För att kunna använda denna tjänst krävs att du är över 18 år och är folkbokförd i Sverige.
Direktbetalning via bank på Internet förutsätter dels att du har tecknat avtal om detta med din bank dels att din användaridentitet är registrerad i banken. Vid direktbetalning via bank på Internet dras beloppet från ditt bankkonto. Observera att betalning sker i förskott och att leverans sker först sedan Cashcom kan verifiera överföringen till Cashcoms konto i banken. De överföringsuppdrag eller de instruktioner som du lämnar till din bank och där du kan identifieras och verifierats av banken är bindande för dig. Följ i övrigt tillämpliga betalningsanvisningarna på hemsidan. Cashcom förbehåller sig rätten att neka försäljning, särskilt då köparen tidigare missbrukat tjänsterna hos Cashcom, men även utan att ange anledningen därtill. Allt missbruk av tjänsterna eller misstänkta brottsliga gärningar beivras genom t ex polisanmälan.
4. REKLAMATION
Vill du reklamera köpet av presentkort skall reklamation göras genom att Cashcom underrättas inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka felet. Enklast kontaktar du Kundtjänst.
5. LEVERANS
Presentkortet levereras per post. Om presentkortet skadas eller kommer bort under posthanteringen kan du kontakta Cashcoms kundtjänst för hjälp. Du måste dock höra av dig inom 7 dagar från det datum då du skulle ha fått leveransen.
6. GILTIGHETSTID
Presentkorten är giltiga ett år efter köpdagen. Efter ett år går det inte längre att betala med presentkorten. Eventuellt återstående belopp på presentkortet återbetalas ej.
7. BEHANDLING AV INFORMATION OCH PERSONUPPGIFTER
Under 1998 trädde personuppgiftslagen i kraft. Enligt denna lag måste du som kund samtycka till att Cashcom behandlar personuppgifter om dig. Alla personuppgifter som du som kund lämnar till Cashcom eller lämnar vid besök på hemsidan kommer att behandlas av Cashcom i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden inom de eventuella intresseområden som du angivit samt i övrigt i marknadsföringssyfte. I detta syfte har vi på Cashcom också behov av att kunna föra över dessa uppgifter till andra bolag inom samma koncern och våra samarbetspartners.

Du har rätt att efter begäran, i skälig omfattning, få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig som kund. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av vad som ovan nämnts lämnar du som kund härmed ditt samtycke till att du för marknadsföringsändamål automatiskt kan komma att erhålla särskilt riktad information om erbjudanden m.m. och ger Cashcom tillstånd att i marknadsföringssyfte registerföra och behandla och i övrigt disponera över uppgifter om dig som kund hänförlig till utnyttjandet av Cashcom tjänst Yadafuel. Du lämnar även ditt samtycke till att uppgifterna får lämnas ut till samarbetsparter och kunder till Cashcom i samma syfte.
8. BEFRIELSEGRUNDER OCH ANSVAR
Som kund använder du tjänsterna på egen risk. Cashcom är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utanför Cashcom kontroll. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Cashcom själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Cashcom är inte heller skyldigt att ersätta skada som uppkommer på grund av strömavbrott, datorhaveri eller annan anledning till att tjänst ej kan utnyttjas. Cashcom frånsäger säg även ansvaret för radering eller misslyckande med att lagra eller vidarebefordra information.

Cashcom ansvarar inte för utebliven vinst, skador i förhållandet mellan kund och tredje man eller andra indirekta skador såvida ej annat framgår av tvingande lagstiftning.
9. ÄNDRING AV VILLKOREN
Cashcom avser att fortlöpande utveckla denna tjänst. Cashcom förbehåller sig därför rätten till att ändra tjänstens utformning, tekniska specifikationer, system och övriga funktioner. Cashcom förbehåller sig därför också rätten att fortlöpande ändra dessa avtalsvillkor utan att i förväg inhämta kundens godkännande.
Stockholm, September 2012